UA-58898312-1

Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden

Artikel 1 definities
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de psychosociaal hulpverlener/natuurvoedingsadviseur Linda Roos en haar klant inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-Hulpverlener:  de persoon die  psychosociale hulpverlening en natuurvoedingsadvies levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel natuurvoedingsadviseur en psychosociaal hulpverlener te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor BAMW. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen getoetst kan worden.
– Klant: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de hulpverlener consulteert.

Artikel 2 Privacy en geheimhoudingsplicht
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Artikel 3 Rapportage en dossier
1. Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
2. U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult.
3. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.
4. Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Artikel 4 Verhindering

Afspraken dient u een werkdag van 24 uur van tevoren af te zeggen: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.

Artikel 5 Tarieven

Basisuurtarief individuele begeleiding: € 67,- inclusief 21% BTW. Gesprekken duren gemiddeld een uur.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de klant hanteert, ligt geheel bij u als klant.

Artikel 6 Overmacht
1. De hulpverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant in geval van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de hulpverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de hulpverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De hulpverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de hulpverlener zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De hulpverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzover de hulpverlener ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de hulpverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Klachten en Beroepsaansprakelijkheid
1. Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorganisatie BAMW. Deze toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de Psychosociaal hulpverlener aan de regels van de beroepscode.
2. De beroepsaansprakelijkheid van de hulpverlener, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.
3. Het advies van de Psychosociaal hulpverlener ofwel natuurvoedingsadviseur is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De hulpverlener/adviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de hulpverlener verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
1. Facturen worden direct na het consult verstuurd per email. Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk.
2. De door de hulpverlener aan de klant gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de klant binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
3. Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de klant in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
4. Indien de klant na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de hulpverlener gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de klant. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen klant verschuldigd is, de administratieve gegevens van de hulpverlener bindend.
5. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich
hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de klant aan de
betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8: Beëindiging
1. Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de klant. De hulpverlener kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de hulpverlener niet tot de gewenste resultaten leidt. De hulpverlener stelt de klant tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
2. De klant kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits de hulpverlener 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk van op de hoogte is gesteld. Bij eenzijdig beëindigen van de behandeling door de klant, zal de tijd die nodig is voor de afronding van de behandeling in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen hulpverlener en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op de website van Linda Roos en bij de Kamer van Koophandel
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op 5-06-2014 hier gedeponeerd.