UA-58898312-1

Therapie/Spiegologie/Coaching

Foto: Annie Stoop

Ieder mens heeft het diepste verlangen om zichzelf te zijn. Alleen dit ‘thuiskomen’ bij onszelf leidt daadwerkelijk tot de vrijheid, rust en geluk die wij lange tijd zochten. Deze therapie is daarom niet gericht op het verbeteren of aanvullen van het bestaande zelfbeeld maar op het loslaten en de bevrijding daarvan. Dit betekent dat aannames en verwachtingen worden verkend en doorzien als gedachtepatronen uit het verleden die geen relatie hebben met de werkelijkheid van dit moment. Dit voert uiteindelijk naar het inzicht dat het ‘ik’ – net als alle gedachten en gevoelens – een constructie is van de mind en dat het doorzien daarvan tot bevrijding en ontspanning leidt.

Door mezelf als spiegel in te zetten in de verbinding kunnen mooie en pijnlijke stukken ontmoet worden en kan je vooral eerst de verbinding met jezelf diep ervaren. Door op een zeer diepe laag aan te sluiten en samen de liefdevolle vinger op oude pijn te leggen kunnen oude blokkades gaan ontspannen. Vanuit deze blokkades denken we onszelf klein en zien we alleen vanuit een tekort. Door te ontspannen kan jouw levensenergie en essentie weer moeiteloos door jou heen stromen. En zal je merken dat je al compleet bent.

Every human being has the deepest desire to be himself. Only this ‘coming home’ to ourselves actually leads to the freedom, peace and happiness that we have been looking for for a long time. This therapy is therefore not aimed at improving or supplementing the existing self-image but at letting go and liberating it. This means that assumptions and expectations are explored and seen through as thought patterns from the past that have no relation to the reality of this moment. This ultimately leads to the insight that the ‘I’ – like all thoughts and feelings – is a construction of the mind and that seeing through it leads to liberation and relaxation.

By using myself as a mirror in the connection, beautiful and painful pieces can be met and you can first experience the connection with yourself deeply. By connecting to a very deep layer and putting the loving finger on old pain together, old blockages can relax. From these blockages we think of ourselves small and we only see from a deficit. By relaxing, your life energy and essence can flow effortlessly through you again. And you will notice that you are already complete.